Suzhou Museum

PhotographerChu Yen Hung
PrizeHonorable Mention